Actieve Openbaarmaking: Wees voorbereid!

Actieve openbaarmaking: Wees voorbereid!

Zoals u vast wel weet is sinds 1 mei 2022 de Wet open overheid in werking getreden. Net als in de Wet openbaarheid van bestuur kan men informatie opvragen van de overheid, die overheden in de regel geanonimiseerd openbaar zullen moeten maken.

Lees verder
woo anonimiseren

Live met Ingekomenstukken.nl

Vanaf vandaag kunnen alle gemeenten aan de slag met Ingekomenstukken.nl; een initiatief dat we in samenwerking met DataMask zijn gestart. Via dit online platform behandel je snel en efficiënt alle ingekomen stukken, zodat deze vervolgens veilig openbaar gepubliceerd kunnen worden. Daarmee zorgen we niet alleen voor een eenvoudiger proces, maar helpen we gemeenten ook verantwoord om te gaan met (privacygevoelige) gegevens en een mogelijk datalek te voorkomen.

Lees verder
woo anonimiseren

Klaar voor de Woo met DataMask

Op 5 oktober werd in de Eerste Kamer eindelijk gestemd over de Wet Open Overheid (Woo). De in 2012 in voorbereiding genomen initiatiefwet werd door een meerderheid van de Eerste Kamer aangenomen. Grofweg gesteld is het doel van de Woo het transparanter maken van de verschillende overheden, zoals gemeenten en provincies, maar ook de rijksoverheid.

Lees verder
anonimiseren vanuit mylex suite

Samenwerking tussen DataMask en MY-LEX

DataMask is onlangs een nieuwe samenwerking aangegaan, dit keer met het softwarebedrijf MY-LEX. De koppeling met de contentintegratietechnologie van MY-LEX biedt gebruikers de mogelijkheid om op snelle en efficiënte wijze de juiste informatie te vinden binnen verschillende systemen, deze te verzamelen en vervolgens te anonimiseren met DataMask. MY-LEX ondersteunt het proces waarbij alle relevante informatie voor een gebruiker via één portaal wordt verzameld, gestructureerd, gerangschikt en toegankelijk gemaakt. Dit zal gebruikers bijvoorbeeld veel tijd en moeite besparen tijdens de behandeling van een Wob-verzoek.

Lees verder
anonimiseren vonnis

Anonimiseren bij een ontruimingsvonnis

In 2009 sloot een huurder een huur-overeenkomst met een woningcorporatie in Groningen.

Lees verder
anonimiseren wep

Terinzagelegging en de Wep

Op 1 juli 2021 zal de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht worden. De inwerkingtreding van deze wet komt voort uit het huidige regeerakkoord, waarin is afgesproken dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen plaatsvinden.

Lees verder
anonimiseren vanuit corsa

Persbericht: samenwerking BCT en DataMask: Documenten anonimiseren vanuit Corsa

BCT heeft een partnerovereenkomst gesloten met DataMask, een leverancier voor het anonimiseren van documenten.

Lees verder
anonimiseren wkpb

De implicaties van de Wkpb voor gemeenten

In 2007 werd de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) ingevoerd. Het voornaamste doel van Wkpb was het verbeteren van de registratie en raadpleging van beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen).

Lees verder
anonimiseren archiefwet

Archiefwet, Anonimiseren en AVG

De AVG kent geen eigen concrete bewaartermijn voor documenten met persoonsgegevens. Organisaties en instellingen bepalen zelf hoe lang zij deze gegevens bewaren, gebaseerd op hoe lang gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Tenzij een andere wettelijke bepaling een bepaalde bewaarplicht of vernietigingsplicht oplegt. Het is vervolgens de bedoeling dat de persoonsgegevens in documenten worden vernietigd wanneer de bewaartermijn is verstreken of wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Lees verder
anonimiseren avg

AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data

De Europese Commissie heeft vorige week laten weten dat ze willen dat telecomproviders “geanonimiseerde mobiele metadata” verstrekken, om op deze wijze de verspreiding van het coronavirus te analyseren en te bestrijden. Eurocommissaris Thierry Brenton liet in een nieuwsbericht weten dat deze gegevens op een manier moeten worden verstrekt die volledig compliant is aan de AVG en de ePrivacy-wetgeving. Toen dit bericht naar buiten kwam riep dat de nodige vragen op, waardoor de Europese Privacytoezichthouder (EDPS) zich genoodzaakt zag een reactie op de plannen te geven.

Lees verder
anonimiseren vanuit decos join

DataMask sluit partnerovereenkomst met Doclogic

DataMask en Doclogic hebben eind 2019 een partnerovereenkomst gesloten voor het koppelen en integreren van onze anonimiseringssoftware aan JOIN Zaak & Document.

Lees verder