Actueel

DataMask houdt u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkellingen op het gebied van onze anonimiseringssoftware, veranderingen in wetgeving op dit gebied (AVG, Archiefwet, Wet Open Overheid) en interessante artikelen.

Anonimiseren bij een ontruimingsvonnis

In 2009 sloot een huurder een huurovereenkomst met een woningcorporatie in Groningen. In 2017 heeft de voorzieningenrechter besloten dat de huurder de woning moet ontruimen en ter vrije beschikking dient te stellen aan de woningcorporatie. Vervolgens heeft in 2019 een kantonrechter de huurovereenkomst ontbonden en de huurder veroordeeld tot ontruiming. Tot nu toe was er gewoon sprake van een ontruimingsvonnis, zoals deze wel vaker wordt uitgesproken. Wat deze zaak echter interessant maakt is het gegeven dat de huurder een civielrechtelijke procedure heeft aangespannen tegen de woningcorporatie, omdat deze in strijd gehandeld zou hebben met de AVG.

Lees verder »
Terinzagelegging en de Wep

Terinzagelegging en de Wep

Op 1 juli 2021 zal de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht worden. De inwerkingtreding van deze wet komt voort uit het huidige regeerakkoord, waarin is afgesproken dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen plaatsvinden. De Wep verplicht gemeenten om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in een officieel elektronisch publicatieblad op te nemen. Op dit moment geldt voor veel van dit soort bekendmakingen dat publicatie in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, al dan niet in combinatie met terinzagelegging in een overheidsgebouw, de enige wijze is waarop deze worden gepubliceerd. In dit artikel zullen we eerst korst stilstaan bij de veranderingen die de Wep met zich meebrengt voor overheden, om vervolgens specifiek in te gaan op de terinzagelegging van stukken.

Lees verder »
Terinzagelegging en de Wep

Persbericht: samenwerking BCT en DataMask: documenten anonimiseren vanuit Corsa

BCT heeft een partnerovereenkomst gesloten met DataMask, een leverancier voor het anonimiseren van documenten. Dit betekent dat BCT haar Corsa platform uitbreidt met op artificial intelligence en patroonherkenning gebaseerde software om documenten slim, snel én veilig te anonimiseren.

Lees verder »
Samenwerking BCT en DataMask: documenten anonimiseren vanuit Corsa

De implicaties van de Wkpb voor gemeenten

In 2007 werd de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) ingevoerd. Het voornaamste doel van Wkpb was het verbeteren van de registratie en raadpleging van beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen). Hiermee zouden kopers en eigenaren gemakkelijker inzicht moeten krijgen in de beperkingen die voor een stuk grond of het daarop rustende gebouw gelden. Besluiten van de rijksoverheid, de provincies, waterschappen en gemeenten kunnen beperkingen leggen op een perceel, huis of gebouw. De beperkingen die zijn opgelegd door het Rijk, de provincies en de waterschappen zijn te raadplegen via een kadastraal bericht, aan te vragen bij het Kadaster. De gemeentelijke beperkingsbesluiten zijn hier echter niet te raadplegen en moeten bij de desbetreffende gemeente opgevraagd worden.

Lees verder »
De implicaties van de Wkpb voor gemeenten

Archiefwet, Anonimiseren en AVG"

De AVG kent geen eigen concrete bewaartermijn voor documenten met persoonsgegevens. Organisaties en instellingen bepalen zelf hoe lang zij deze gegevens bewaren, gebaseerd op hoe lang gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Tenzij een andere wettelijke bepaling een bepaalde bewaarplicht of vernietigingsplicht oplegt. Het is vervolgens de bedoeling dat de persoonsgegevens in documenten worden vernietigd wanneer de bewaartermijn is verstreken of wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Lees verder »
AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data

AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data

De Europese Commissie heeft vorige week laten weten dat ze willen dat telecomproviders “geanonimiseerde mobiele metadata” verstrekken, om op deze wijze de verspreiding van het coronavirus te analyseren en te bestrijden. Eurocommissaris Thierry Brenton liet in een nieuwsbericht weten dat deze gegevens op een manier moeten worden verstrekt die volledig compliant is aan de AVG en de ePrivacy-wetgeving. Toen dit bericht naar buiten kwam riep dat de nodige vragen op, waardoor de Europese Privacytoezichthouder (EDPS) zich genoodzaakt zag een reactie op de plannen te geven.

Lees verder
AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data

DataMask en Thirdwave PCS komen partnership overeen

In de afgelopen week hebben DataMask, de gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor het efficiënt anonimiseren van documenten en Thirdwave Privacy Compliance Solutions – aanbieder van privacy bevorderende tools en een organisatie met compliance specialisten, advocaten en ICT-professionals – overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking.

Lees verder
Thirdwave PCC - DataMask IT & Legal

DataMask sluit partnerovereenkomst met Doclogic

DataMask en Doclogic hebben eind 2019 een partnerovereenkomst gesloten voor het koppelen en integreren van onze anonimiseringssoftware aan JOIN Zaak & Document.

Doclogic is sinds 2001 implementatiepartner en reseller op het gebied van software voor digitale informatieverwerking en brengt de kennisgebieden van automatisering, management en digitalisering samen.

Anonimiseren met Decos Join
Partnerovereenkomst DataMask - Doclogic

Neem contact met ons op!

Vragen, meer informatie of een vrijblijvende demo van ons product kunnen ook via onderstaand formulier worden (aan)gevraagd.